Edukacja na pograniczu Mapa serwisu E-mail

Szanowni Państwo,

Katedra Językoznawstwa Ogólnego i Metodologii Badań Humanistycznych pod kierunkiem Dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH w Bielsku-Białej i zarazem kierownika tejże katedry, prof. dr hab. Iwony Nowakowskiej-Kempnej, przeprowadziła w okresie od 20.11.2006 do 19.11.2007, przy współpracy z Uniwersytetem Preszowskim w Preszowie (Słowacja), polsko-słowackie badania językoznawcze w zakresie dialektologii oraz kultury języka, poprzez uczestnictwo w projekcie pod tytułem „Uczeń na pograniczu językowym polsko-słowackim Euroregionu Beskidy”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Inicjatyw Wspólnotowych Unii Europejskiej INTERREG III A Polska-Słowacja, którym zarządza Euroregion Beskidy z siedzibą w Bielsku-Białej.

Mając na uwadze szczególne zainteresowania językiem i kulturą sąsiada wśród mieszkańców po obu stronach granicy polsko-słowackiej na obszarze Euroregionu Beskidy, obie uczelnie przeprowadziły badania lingwistyczne w zakresie krajobrazu polskich i słowackich Beskidów jako znaku kulturowego wypowiedzi ucznia oraz obrazu gospodarstwa w języku dzieci szkół podstawowych, co znalazło odzwierciedlenie między innymi w zorganizowanym konkursie pod tytułem: „Mój sąsiad: Polak, Słowak”, w ramach którego uczniowie polscy narysowali lub napisali opracowanie na temat Słowacji, Słowaków, słowackiego krajobrazu kulturowego, a także na temat własnych doświadczeń i kontaktów międzysąsiedzkich, natomiast uczniowie słowaccy – na temat Polski, Polaków, polskiego krajobrazu kulturowego oraz bezpośrednich kontaktów z sąsiadem po stronie polskiej. Jako podsumowanie badań dialektologicznych w zakresie kompetencji językowej dzieci z terenu pogranicza polsko-słowackiego, zorganizowano międzynarodową konferencję, która miała miejsce w dniach 1-2 października 2007 r. w Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Niniejszy portal edukacyjny jako drugi, oprócz tomu pokonferencyjnego produkt finalny zakończonych badań, o których wyżej mowa ma służyć pogłębieniu wiedzy o naszym sąsiedzie na południu, czyli Słowacji, nie tylko dzieciom szkół podstawowych, ale wszystkim mieszkańcom pogranicza i osobom spoza tego terenu, które to interesuje niniejsza problematyka badawcza.

prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna Kierownik projektu

Strona internetowa jest jednym z rezultatów projektu pod nazwą "Uczeń na pograniczu językowym polsko-słowackim Euroregionu Beskidy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach INTERREG IIIA Polska-Słowacja. KJOiMBH realizuje ten projekt przy współudziale Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie (www.unipo.sk)

Poprawny CSS!